పచక
0
పిచుక గుణం | పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో…
0

ఒకానొకప్పుడు ఒక ఊరిలో ఒక అమాయకపు పిచుక వుండేది. మనసులో ఏ కల్మషంలేని ఆ పిచుకకో ఒక రోజు ఒక కాకుల గుంపు పరిచయం అయ్యింది. ఆ కాకులతో పిచుకకి స్నేహం ...

Shopping cart