સમજ
0
સમજી જા – ચિનુ મોદી
0

અધમણ અંધારું ઘેરાયું, સમજી જા ચન્દ્રબિંબ જળમાં દેખાયું, સમજી જા મુઠ્ઠી વાળી ભીંતો ભાગી શેરી વચ્ચે માથા સાથે ધડ છેદાયું, સમજી જા. નભની આ ગેબી વાણી છે, સમજી ...

0
સમજી જા   – ચિનુ મોદી
0

અધમણ અંધારું ઘેરાયું, સમજી જા ચન્દ્રબિંબ જળમાં દેખાયું, સમજી જા મુઠ્ઠી વાળી ભીંતો ભાગી શેરી વચ્ચે માથા સાથે ધડ છેદાયું, સમજી જા. નભની આ ગેબી વાણી છે, સમજી ...

Shopping cart