ગઇ
0
શબ્દો ગમતા ગયા એમ ગઝલ સર્જાતી ગઇ
0

Posted on ઓગસ્ટ 9, 2019 by Swati એકધારી ફૂલની કેવી નજર છે.એમ લાગે કે ગઝલનુંં એ જ ઘર છે. શબ્દ બોલે તોય સંભળાશે નહી આ ...

Shopping cart